Περίληψη Ομιλίας

Ο κύριος στόχος της παρούσας Εισήγησης είναι η παρουσίαση των τομέων στους οποίους μπορεί να αναπτύξει την επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητά του ο νέος «Ενεργειακός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός», σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αρχικά δίδεται μια συνοπτική εικόνα της εξέλιξης των «Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΣΗΕ), διεθνώς και ειδικότερα στη χώρα μας. Ακολουθεί η περιγραφή της υφιστάμενης σήμερα κατάστασης και των νέων θεσμών που εφαρμόζονται ή και πρόκειται να εφαρμοστούν στη χώρα μας, στα πλαίσια των γενικότερων ρυθμίσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την «Απελευθέρωση των Αγορών Ενέργειας». Ειδικότερα αναλύεται ο ρόλος τον οποίο καλείται να παίξει ο Ενεργειακός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, στον «Οικονομικοτεχνικό Σχεδιασμό της Ανάπτυξης» των σύγχρονων ΣΗΕ, την «Κατασκευαστική Μελέτη» και «Κατασκευή» των επιμέρους τμημάτων αυτών, καθώς και την «Εκμετάλλευση», δηλαδή την «Λειτουργία και Συντήρησή» τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην παρουσίαση των «Νέων Τεχνολογιών και Τεχνικών Παραγωγής» που σχετίζονται με τις «Ανανεώσιμές Πηγές Ενέργειας - (ΑΠΕ)» και των νέων τεχνικών για την «Βέλτιστη Χρήση της Ενέργειας», ειδικότερα δε των επιπτώσεων που έχει η διείσδυση των ΑΠΕ στα ΣΗΕ, τόσο από τεχνικής όσο και από οικονομικής πλευράς και του σημαντικού ρόλου τον οποίο παίζει η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν οι τεχνολογίες μεταφοράς και επεξεργασίας πληροφοριών. Γίνεται τέλος αναφορά και στην υφιστάμενη σχετική βιομηχανική δραστηριότητα και τις προϋποθέσεις της περεταίρω ανάπτυξής της στη χώρα μας, ιδιαίτερα όσον αφορά στις νέες τεχνολογίες.

Με βάση το ευρύ πεδίο απασχόλησης που προκύπτει από την όπως παραπάνω παρουσίαση των δραστηριοτήτων που μπορεί να αναπτύξει ο Ενεργειακός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για την δομή και το περιεχόμενο της εκπαίδευσής του, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί πληρέστερα στις δημιουργούμενες ανάγκες και προκλήσεις.

Επιστροφή